Välj en sida

Så behandlar vi dina personuppgifter

Mobergs behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Mobergs värnar om sina kunders förtroende och vill därför informera om hur vi som bolag skyddar den information som våra kunder, leverantörer och anställda anförtror oss. Vi värnar om personlig integritet och att skydda de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
De företags- och eventuella personuppgifter du lämnar till oss används huvudsakligen för orderhantering, fakturering och leverans. Vi behandlar också personuppgifter avseende kontaktpersoner hos leverantörer, externa parter och anställda. De behövs för att vi ska kunna utföra vårt arbete på ett bra sätt för våra kunder.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag, kontakt, mässor, anställning eller annars delas med oss i samband med uppdragsförberedelse och administration. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer men det kan förekomma att vi inom ramen för uppdraget får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dessa personer. 

De personuppgifter vi behandlar i ovan beskrivna sammanhang kan röra kontaktuppgifter (exempelvis namn, titel, arbetsgivare, postadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (exempelvis födelsedatum/personnummer), faktureringsinformation (exempelvis organisationsinformation, kontonummer och skatteinformation).

En stor del av vår kommunikation sker via e-post och telefon- eller videosamtal. Den här typen av kommunikation innebär i princip alltid att personuppgifter delas med oss och behandlas av oss. Den som ringer oss, deltar i videosamtal med oss, skickar post till oss eller skickar e-postmeddelanden till oss lämnar i regel alltid personuppgifter som kan hänföras till en individ. 

Vad är ändamålen med vår personuppgiftsbehandling?
Personuppgiftsbehandlingen som vi utför sker för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder eller kunna svara på frågor från de som kontaktar oss. Dessutom behöver vi behandla personuppgifterna för att kunna tillvarata våra kunders intressen, sköta administration i samband med de uppdrag vi åtar oss samt uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag. 

Mobergs behandlar även personuppgifter i egenskap av arbetsgivare för att kunna fullgöra åtaganden enligt arbetsrättslig lagstiftning.

Vad är den lagliga grunden för vår personuppgiftsbehandling?
Vid behandling av information om kunder så är den lagliga grunden att vi ska kunna fullgöra vårt uppdragsavtal med kunden samt för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag.

Vid behandling av personuppgifter hänförlig till leverantörer eller dessas företrädare och andra externa parter så är den lagliga grunden för denna behandling vårt berättigade intresse av att administrera relationen samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser. 

Vid behandling av personuppgifter hänförlig till anställda så är den lagliga grunden att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den anställde samt för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag.

I de ovan nämnda fall som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på en intresseavvägning bedömer vi att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör våra kunders eller våra berättigade intressen och att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen eller eventuella grundläggande fri- och rättigheter som skulle kunna påverkas. 

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?
Mobergs Produktkontroll AB är personuppgiftsansvariga för bolagets behandling av personuppgifter. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, utom till de av våra underleverantörer som är s.k. personuppgiftsbiträden i samband med t.ex. utskick av kommunikation via e-post eller vanlig post samt leverantör av CRM-system. Syftet med våra utskick är här att informera om relevanta nyheter och nya rön i din bransch som kan ligga i ditt och ditt företags intresse.

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för de ändamål vilka de behandlas har tillgång till personuppgifterna. Inga personuppgifter förs utanför EU. Vi granskar regelbundet våra processer för att säkerställa att samtliga uppgifter är säkra och skyddade. 

Vår hemsida är uppbyggd hos WordPress, information om hur de hanterar personuppgifter finns här: https://automattic.com/privacy/  

Hur länge sparas personuppgifter?
Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna får eller behöver sparas längre enligt rådande tillämplig lag.

Dina rättigheter
Mobergs Produktkontroll AB, med organisationsnummer 556306-7171, är personuppgiftsansvarig för all dess personuppgiftsbehandling. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

De vars personuppgifter behandlas av oss har rätt att: 
• få veta vilka personuppgifter vi behandlar om denne,
• begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas,
• begära att vi raderar dennes personuppgifter (om exempelvis personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas) eller begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas,
• invända mot en viss behandling av dennes personuppgifter, samt
• under vissa förutsättningar, rätt att få ut sådana personuppgifter som tillhandahållits i ett maskinläsbart format och överfara dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du kan alltid välja att avregistrera dig från våra utskick via e-post. Kontakta oss gärna om du vill uppdatera dina kontaktuppgifter, eller om du vill att vi tar bort dem ur vårt kundregister.
För mer information om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta oss på tel. 040-680 80 60 eller via e-post till sales@mobergs.se.

Klagomål rörande vår personuppgiftsbehandlings förenlighet med dataskyddsförordningen kan lämnas in hos Integritetsskyddsmyndigheten vilken är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Mobergs Produktkontroll AB
Org.nr. 556306-7171
Fabriksvägen 2
245 34 Staffanstorp
Tel: +46 (0)40 680 80 60

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!